» پروژه ها

پروژه ها

تعداد محدودی  از پروژ های اجرا شده

۱-زیرسازی و روکش اسفالت محور نیک شهر قصر قند به طول ۳۰ کیلومتر

۲-اجری پروژه راه روستایی اعم از زیرسازی و اسفالت محور مخت به طول ۱۹ کیلومتر

۳-اجرای پروژه راه روستایی اعم از زیرسازی و اسفالت محور چاهان به طول ۳۰ کیلومتر

۴- اجرای پروژه راه روستایی اعم از زیرسازی و اسفالت محور داروکان  به طول ۱۶ کیلومتر

۵- اجرای پروژه  راه روستایی اعم از زیرسازی و اسفالت محور شگیم به طول ۱۶ کیلومتر

۶- اجرای پروژه راه روستایی اعم از زیرسازی و اسفالت محور شمیل-هنزمزیردان ۵۰ کیلومتر

۷- اجرای پروژه راه روستایی اعم از زیرسازی و اسفالت محور چاهان زر باد  ۴۲ کیلومتر

۸- اجرای راه روستایی برک به طول ۱۵ کیلومتر


طرح ها و پروژه ها